आपली शाळा ...मराठी शाळा

एक पाऊल पुढे


शासन निर्णय
स्वच्छता भारत अभियान
स्वच्छ विद्यालय
राष्ट्रध्वजाचा उचित वापर
लेक शिकवा अभियान
लेक शिकवा अभियान २०१५
कृतिकार्यक्रम
दप्तराचे ओझे
अध्यापन करीत असताना मोबाईल बंद ठेवणे
जनरल रजिस्टर मध्ये आईच्या नावाचा उल्लेख
पालक शिक्षक संघ 10 Aug 2001
पालक शिक्षक संघ 22 May 2000
पालक शिक्षक संघ 24 Aug 2010
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार - देणगी प्रतिबंध
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार - स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये
बालकाचा शिक्षणाचा अधिकार - राजपत्र भाग चार - अ
बालकाचा शिक्षणाचा अधिकार - राजपत्र भाग चार - ब
भारतीय झंडा संहिता
म भो योजना सुधारित दर ऑक्टोबर २०१४
माहिती अधिकार फलक लावणे
मेडिकल बिल रुग्णालय यादी
मोफत गणवेश
शाळा पातळीवर साहित्य खरेदीची यादी
राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये गणित व विज्ञान हे विषय ऐच्छिक स्वरूपात इंग्रजी भाषेतून शिकबवण्यास परवानगी
राष्ट्र ध्वजाचा उचित वापर
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५
वाचन लेखन Math Std 2
वाचन लेखन Math Std 4
वाचन लेखन गणित विकसन - पायाभूत चाचणी
शिक्षक गुणवत्ता कक्ष
शा पो आ JRM अहवालावर कार्यवाही
शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग १७ बाबी
शासन निर्णय
शाळा पातळीवर साहित्य खरेदीची यादी
शाळा प्रवेशोत्सव २०१४
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात जात व पोट जात
शाळामध्ये मूलभूत सुविधाबाबतचे निकष ठरविणेबाबत
शैक्षणिक वर्षातील कामाचे दिवस किमान तास निश्चित करणे.
सार्वजनिक सुट्ट्या २०१५
सुट्ट्यांची यादी २०१५
शाळेतील विदयार्थ्यांना ने-आण करणाऱ्या बस बाबतच्या सुधावरत मार्गदशगक सूचना १८ नोव्हेंबर १३
शाळेतील विदयार्थ्यांना ने-आण करणाऱ्या बस बाबतच्या सुधावरत मार्गदशगक सूचना 26 नोव्हेंबर 2013
राजीव गांधी विदयार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना
शिष्यवृत्ती पेपर १ मसुदा
शिष्यवृत्ती पेपर २ मसुदा
शिष्यवृत्ती पेपर ३ मसुदा
अभ्यास जत्रा
RTE 2009 राजपत्र भाग चार अ
RTE 2009 राजपत्र भाग चार ब
शिक्षक पुरस्कार (अहमदनगर जिल्हा)
उपस्थिती भत्ता
कृति आधारित अध्ययन ABL
प्लास्टिक राष्ट्रध्वजाचा वापर न करण्याबाबत.
शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करण्याबाबत.
राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कारांची घोषणा करण्याबाबत व पुरस्कार प्रदान करण्याबाबत.
रस्ता सुरक्षा अभियान २०१४ अंतर्गत स्पर्धा
वाचन लेखन गणित विकसन - पायाभूत चाचणी
एक दिवस शाळेसाठी तपासणी प्रपत्र
वैद्यकीय खर्चाची शासकीय रुग्णालयाप्रमाणे प्रतिपूर्ती अनुज्ञेयतेसाठी शासनमान्य खाजगी रुग्णालयांची यादी
जात प्रमाणपत्र पडताळणी
गुणवत्ता विकास कार्यक्रम
UDISE 2014-15
UDISEGUIDELINE 2014-15
भेटीगाठी -